یک روز روشن

تولیدِ فیلمِ آینه

/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87

تاریخچه ی تولید فیلم آینه تارکوفسکی