یوناس مکاس

گفت‌و گو با یوناس مکاس

/%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B3

نمی‌دانم چرا فیلم می‌سازم. این یک وسواس است.


در ستایش یوناس مکاس

/%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B3

حسام امیری


سینمای هنری و آوانگارد

/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

فیلم تجاری رسانه ای متعلق به بانکدارها، صاحب کافه ها، اهل سینما و مخاطبان و برای آن هاست.