یرژی اسکولیموفسکی

«چهار شب با آنا» یرژی اسکولیموفسکی

/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86%D8%A7-%DB%8C%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%81%D8%B3%DA%A9%DB%8C

‍ نقد و بررسی فیلم چهار شب با آنا