گدار

سینمای هنری و آوانگارد

/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

فیلم تجاری رسانه ای متعلق به بانکدارها، صاحب کافه ها، اهل سینما و مخاطبان و برای آن هاست.


گفتگو با گدار

/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1

مصاحبه ی فیاکرا گیبنز با ژان لوک گدار


سوازن سانتاگ/«گذران زندگی»

/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C

«گذران زندگی» گدار درباره ی روسپی گری نیست


تروفو و پایان از نفس افتاده

/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%88-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87

«زود باش، بزن تو ستون فقراتش»


ناگهان بالتازار

/%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1

گفتگوی گدار و برسون در مورد «ناگهان بالتازار»


ده فیلم محبوب گدار

/%D8%AF%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1

گفتگو با ایزابل هوپر

/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%87%D9%88%D9%BE%D8%B1

مصاحبه با ایزابل هوپر، بازیگر سینمای فرانسه