کیارستمی

فیلم و فلسفه

/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87

فلسفی‌بودن سینمای کیارستمی را کجا باید جست‌وجو کنیم؟


کیارستمی همچون برسون

/%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86

میشائیل هانکه در ستایش عباس کیارستمی