کریم لک زاده

گفتگوی «زد-آرته» با کریم لک زاده

/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%84%DA%A9-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87

«اگه روزی فیلم مستقلی در تلوزیون پخش شد، حتماً به اون فیلم شک کنید.»