کایه دو سینما

صد فیلم برتر کایه دو سینما

/%D8%B5%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7

کایه دو سینما با نظر سنجی از 78 منتقد سینما 100 فیلم برتر تمام دوران را انتخاب کرد.


آندره بازن کیست؟

/%D8%A2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA

مروری بر زندگی آندره بازِن، روشنفکر، نظریه پرداز و منتقد فیلم فرانسوی