ژان پیر ملویل

ژان-پیر ملویل

/%DA%98%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%84

تماشاگر سینما بودن، بهترین حرفه‌ی دنیاست.