ژان لوک گدار

موج نوی فرانسه

/%D9%85%D9%88%D8%AC-%D9%86%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87

از نظر تا عمل


گدار و برسون

/%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86

گفتگوی ژان‌-لوک گدار و ‌روبر برسون​​​​


گفتگو با برگمان

/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86

برگرفته از فصل نامۀپروجکش، ترجمه ی حمیدرضا صدر


گفتگو با آنا کارینا

/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7

مصاحبه یونکا تالو با آنا کارینا در سال ۲۰۱۶


گفتگو با گدار

/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1

مصاحبه ی فیاکرا گیبنز با ژان لوک گدار


سوازن سانتاگ/«گذران زندگی»

/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C

«گذران زندگی» گدار درباره ی روسپی گری نیست


تروفو و پایان از نفس افتاده

/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%88-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87

«زود باش، بزن تو ستون فقراتش»


ناگهان بالتازار

/%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1

گفتگوی گدار و برسون در مورد «ناگهان بالتازار»