ژان دیلمان

آکرمن درباره ی ژان دیلمان

/%D8%A2%DA%A9%D8%B1%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86

شانتال آکرمن از فیلم ژان دیلمان می گوید.


تحلیل فیلم ژان دیلمان

/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%98%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86

به نویسندگی و کارگردانی «شانتال آکرمن» نوشته محمدرضا شیروان