چارلی چاپلین

بازن و چاپلین

/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%86

عنصر اساسي كار چاپلين رابطه او با ماشين است.