پلکان عقبی

جنبش کامِراشْپیل

/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D9%84

جنبشی در سینمای صامت آلمان.