پاریس تگزاس

نامه­ ای به ویم وندرس

/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%DB%8C%D9%85-%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3

فرشته­ ی سینمای نوین آلمان