هانکه

کیارستمی همچون برسون

/%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86

میشائیل هانکه در ستایش عباس کیارستمی


شوبرت و هانکه

/%D8%B4%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87

شوبرت و سینمای میشائیل هانکه


ده فیلم محبوب میشائیل هانکه

/%D8%AF%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87

گفتگو با ایزابل هوپر

/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%87%D9%88%D9%BE%D8%B1

مصاحبه با ایزابل هوپر، بازیگر سینمای فرانسه