مدرنیسم

آوانگاردیسم چیست؟

/%D8%A2%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%85-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

آوانگاردیسم چیست؟ تمایز میان دو امر مدرنیسم و آوانگاردیسم.


مدرنیسم در هنر

/%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

نوشته ی آندراش بالینت کواچ


مدرن؟

/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86

از کتاب اکران مدرنیسم