محمدرضا شیروان

فیلم کوتاه «پستانداران»

/%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86

فیلمبرداری فیلم کوتاه «پستانداران» با نویسندگی و کارگردانی «محمدرضا شیروان» و تهیه‌کنندگی «مسعود حکم‌آبادی» به اتمام رسید.


دشت خاموش فیلمی درباره آجر ها

/%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%AC%D8%B1-%D9%87%D8%A7

نوشته محمدرضا شیروان


نخستین فیلم بلند محمدرضا شیروان و مهدی ضیاچمنی

/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B6%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%85%D9%86%DB%8C

«میمون» نخستین فیلم بلند محمدرضا شیروان و مهدی ضیاچمنی