مایکل کین

«کارآگاه» جوزف ال. منکیه‌ویچ

/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%81-%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%86

نوشته ی راجر ایبرت