لئوس کاراکس

«موتور های مقدس» لئوس کاراکس

/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%84%D8%A6%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3

نوشته ی حمید رضا خادم


یادداشتی بر فیلم خانه شاروناس بارتاس

/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B3

خانه ۱۹۹۷ شاروناس بارتاس