فورس ماژور

گفتگو با روبن اوستلوند

/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%86%D8%AF

درباره فیلم Force Majeure