فرناندو سولاناس

سینمای سوم آرژانتین

/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A2%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86

درباره ی سینمای سوم و پرونده ی یک نقص