فرانسوا تروفو

موج نوی فرانسه

/%D9%85%D9%88%D8%AC-%D9%86%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87

از نظر تا عمل


تروفو درباره ی برگمان

/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86

فرانسوا تروفو درباره ی اینگمار برگمان


تروفو و پایان از نفس افتاده

/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%88-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87

«زود باش، بزن تو ستون فقراتش»