شدت نو

گفتگو با کاترین بریا

/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%81-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87

مصاحبه با کاترین بریا کارگردان مولف سینمای فرانسه


سینمای شدت نوی فرانسه

/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D8%AA-%D9%86%D9%88-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86

جستار هایی در باب جریان نهایت گرایی سینمای فرانسه