شاروناس بارتاس

مروری بر خانه‌ي شاروناس بارتاس

/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B3

ساناز سید اصفهانی


یادداشتی بر فیلم خانه شاروناس بارتاس

/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B3

خانه ۱۹۹۷ شاروناس بارتاس