سینمای فرانسه

فیلم ساختن همچون یک زن

/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%88%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86

آنیس واردا: دریای درون


گفتگو با گاس پار نوئه

/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%A7%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A6%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1

گفتگو با گاس پار نوئه کارگردان صاحب سبک فرانسوی 


گفتگو با کاترین بریا

/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%81-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87

مصاحبه با کاترین بریا کارگردان مولف سینمای فرانسه