سینمای آزاد

چه هراسی دارد ظلمت روح

/%DA%86%D9%87-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B8%D9%84%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD

حجم گرایی (اسپاسمانتالیسم) در فیلم نصیب نصیبی