سوزان سانتاگ

عدم اصالت و هویت شخصی

/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B2%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D9%88%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%86

در فیلم زلیگ اثر وودی آلن


سوازن سانتاگ/«گذران زندگی»

/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C

«گذران زندگی» گدار درباره ی روسپی گری نیست