سهراب شهید ثالث

نادری درباره شهید‌ثالث

/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB

یادداشت امیر نادری درباره سهراب شهیدثالث