سرگیجه

«سرگیجه» آلفرد هیچکاک

/%D8%B3%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%A2%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D9%87%DB%8C%DA%86%DA%A9%D8%A7%DA%A9

نوشته ی راجر ایبرت