سانتاگ

سوازن سانتاگ/«گذران زندگی»

/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%AF-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C

«گذران زندگی» گدار درباره ی روسپی گری نیست