سامان استرکی

گفتگوی «زِد-آرته» با سامان استرکی

/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D8%AF-%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C

«سينماگر ايرانی محبوب ندارم. خارجی ها رو هم زبونشون رو نمی فهمم.»