روبر برسون

گدار و برسون

/%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86

گفتگوی ژان‌-لوک گدار و ‌روبر برسون​​​​


کیارستمی همچون برسون

/%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86

میشائیل هانکه در ستایش عباس کیارستمی


ناگهان بالتازار

/%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1

گفتگوی گدار و برسون در مورد «ناگهان بالتازار»