خاک سر به مهر

دختری که لباسش را به آتش کشید و سینمایی که نابود شد!

/%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C

درباره فیلم خاک سر به مهر (۱۳۵۶) ساخته مروا نبیلی


خاک سر به مهر

/%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1

مروا نبیلی