جیب بر

جیب بر؛ دست های خداگونه در رستگاری بدیع

/%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D8%B9

 آیا این دست ها پاک خواهد شد؟