برسون

ناگهان بالتازار

/%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1

گفتگوی گدار و برسون در مورد «ناگهان بالتازار»