برخلاف شب

در هزار توی تاریکی

/%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C

درباره فیلم «برخلاف شب»