باستر کیتون

«ژنرال» باستر کیتون

/%DA%98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86

برگرفته از کتاب تاریخ سینمای جهان