بازگشت ناپذیر

گفتگو با گاس پار نوئه

/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%A7%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A6%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1

گفتگو با گاس پار نوئه کارگردان صاحب سبک فرانسوی