اینگمار برگمان

تروفو درباره ی برگمان

/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86

فرانسوا تروفو درباره ی اینگمار برگمان


گفتگو با برگمان

/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86

برگرفته از فصل نامۀپروجکش، ترجمه ی حمیدرضا صدر


برگمان درباره ی فلینی

/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D9%81%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C

اینگمار برگمان از فدریکو فلینی می گوید.


زاده ی فاجعه

/%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87

تولد اینگمار برگمان


اینگمار برگمان قاره ای جداگانه

/%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87

اینگمار برگمان و سینمایش


زندگینامه اینگمار برگمان

/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86

زندگینامه اینگمار برگمان، از آغاز تا پایان.


فیلموگرافیِ برگمان

/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86

فیلموگرافیِ دقیق اینگمار برگمان از شروع فعالیت اش در سینما.