ایزابل هوپر

گفتگو با میشائیل هانکه

/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%87

گفتگو با ایزابل هوپر

/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%87%D9%88%D9%BE%D8%B1

مصاحبه با ایزابل هوپر، بازیگر سینمای فرانسه