امیر نادری

نادری درباره شهید‌ثالث

/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB

یادداشت امیر نادری درباره سهراب شهیدثالث


گفتگو با امیر نادری

/%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C

در حاشیه جشنواره ونیز