استن برکج

استن برکج

/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AC

عقیده ندارم که یک هنرمند از يك تبلیغاتچی مهمتر است.