استن براکیج

گفتگو با استن براکیج

/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AC

کارگردان شناخته شده‌ ی سینمای تجربی