آنیس واردا

فیلم ساختن همچون یک زن

/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%88%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B2%D9%86

آنیس واردا: دریای درون


اگنس واردا در ایران

/%D8%A7%DA%AF%D9%86%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

فیلم کوتاه لذت عشق در ایران