آندری تارکوفسکی

گفتگو با آندری تارکوفسکی

/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%81%D8%B3%DA%A9%DB%8C

نوشته جانویتو


سانسور دولت شوروی

/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C

يادداشت روزانه‌ تارکوفسکی از  اصلاحيه‌های اداره ی سانسور دولت شوروی برای فیلم «سولاريس»