آنتونیونی

گفتگو با برگمان

/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86

برگرفته از فصل نامۀپروجکش، ترجمه ی حمیدرضا صدر