درباره‌ی ما

سینما از واژه یونانی کینِما به


معنای جنبش گرفته شده‌ است.


جنبش نیز از تلاطم، تکان و حرکت. 


از امروز در زِدآرته به سوی سینمای


مستقل حرکت می کنیم. 


سینمایی که نسبت به جریانِ رایج


به صورت یک آلترناتیو در می‌آید. 


سینمایی که دارای تلاطم،


تکان و ‌حرکت است.


بیست و شش فروردین/ هزار و چهارصد