۱- در قلمرو احساسات ۱۹۷۶

ناگیسا اوشیما


۲- خاک ‌اره و پولک ۱۹۵۳

اینگمار برگمان


۳- بِیبی دال ۱۹۵۶

الیا کازان


۴- بزرگراه گمشده ۱۹۹۷

دیوید لینچ


۵- سرگیجه ۱۹۵۸

آلفرد هیچکاک


۶- سالو یا ۱۲۰ روز در سودوم ۱۹۷۵

پیر پائولو پازولینی


۷- ماجرا ۱۹۶۰

میکل‌آنجلو آنتونیونی


۸- اردت ۱۹۵۵

کارل تئودور درایر


۹- لانسلو دو لاک ۱۹۷۴

روبر برسون


۱۰- ده ۲۰۰۲

عباس کیارستمی