۱- شب‌زنده‌داری با بزن و بکوب ۱۹۶۴

ریچارد لستر


۲- بعضی‌ها داغشو دوست دارن ۱۹۳۵

بیلی وایلدر


۳- خاکسترها و الماس‌ها ۱۹۵۸

آندری وایدا


۴- ترنس مالیک


زمین‌های لم‌یزرع ۱۹۷۳

ترنس مالیک


روزهای بهشت ۱۹۷۸

ترنس مالیک


۵- عشق‌های یک بلوند ۱۹۶۵

میلوش فورمن


۶- ژان لوک گدار


گذران زندگی ۱۹۶۲

ژان لوک گدار


پی‌یرو خله ۱۹۶۵

ژان لوک گدار


۷- برای عشق‌هایمان ۱۹۸۳

موریس پیالا


۸- کودکی ایوان ۱۹۶۲

آندری تارکوفسکی


۹- فدریکو فلینی


زندگی شیرین ۱۹۶۰

فدریکو فلینی


هشت و نیم ۱۹۶۳

فدریکو فلینی


آمارکورد ۱۹۷۳

فدریکو فلینی


۱۰- جاده مالهالند ۲۰۰۱

دیوید لینچ