۱- اتاقی در شهر ۱۹۸۲

ژاک دمی


۲- یک دختر تنها ۱۹۹۵

بنوآ ژکو


۳- زنی تحت تأثیر ۱۹۷۴

جان کاساوتیس


۴- فرزندخواندگی ۱۹۷۵

مارتا مساروش


۵- پس از ساعات اداری ۱۹۸۵

مارتین اسکورسیزی


۶- آمارکورد ۱۹۷۳

فدریکو فلینی


۷-دستهٔ غریبه‌ها ۱۹۶۴

ژان-لوک گدار


۸- بچه‌های بهشت ۱۹۴۵

مارسل کارنه


۹- خاطرات عزیز ۱۹۹۳

نانی مورتی


۱۰- مخمصه ۱۹۷۰

یژی اسکولیموفسکی